Treball - Acoso psicológico en el trabajo. Diario de incidentes

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), en col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració, ha publicat un document denominat Diari d'incidents, que té per objectiu ajudar a les víctimes de mobbing a identificar les conductes d'assetjament psicològic en el treball i mantenir un registre diari d'aquestes situacions.

L'eina es troba disponible de manera gratuïta a través del web, i forma part d'una sèrie d'instruments dissenyats per a facilitar la recollida sistemàtica i ordenada d'informació relativa a les condicions de seguretat i salut en el treball. Aquest instrument també ofereix a les empreses que ho implementin la possibilitat d'intervenir precoçment, ajudant a la detecció de conflictes latents abans que derivin en casos de mobbing.