Eleccions en la Divisió de Psicologia Clínica i de la SalutDe conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut (PCyS), procedeix convocar les eleccions dels tres membres electes de la Coordinadora que es regiran per la Normativa Electoral.

D'acord amb l'establert en la normativa electoral, podran ser candidats elegibles tots aquells que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Acreditat, que estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials i que no hagin estat disciplinàriament sancionats en qualsevol Col·legi de Psicòlegs, mentre no s'hagi extingit la responsabilitat disciplinària. Les candidatures hauran de presentar-se avalades per sis membres adscrits a la Divisió, tres dels quals han de ser, cadascun, d'àmbits territorials diferents, sent els avals excloents. El document de recollida d'avals és de format únic i s'ha d'utilitzar per a la presentació de candidatures. A aquests efectes, es facilitarà el llistat dels membres de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut als qui manifestin la seva voluntat de ser candidats dins del citat procés electoral.

Podran participar-hi com a electors tots aquells col·legiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Acreditat i que estiguin en ús de tots els drets col·legials, a data 13 de desembre de 2014. A aquest efecte, si amb posterioritat a aquesta data, algun d'ells causa baixa col·legial, no podrà exercir el seu dret a vot en el present procés electoral.

Per l'anterior, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de PCYS, en el qual està dipositada la informació relativa a Normativa Electoral i el document de recollida d'avals, informació que s'anirà actualitzant puntualment.

http://www.cop.es/index.php?page=DivPCySElectoral2015

Fins avui el nombre total de col·legiats inscrits com a Membre Ordinari és de més de 1.462.