Benvolgut company:


La importància de la deontologia i l'adequada praxi en cada moment del nostre treball és quelcom fonamental per aconseguir cada dia un millor reconeixement de la professió. La qual cosa ve succeint en els darrers anys tant per la qualitat i eficàcia de les nostres intervencions com per les normes deontològiques que guien les nostres accions.

És per això que la Junta Rectora del Col·legi Oficial de Balears, ha considerat oportú fer-vos arribar una sèrie d'aspectes que són fonamentals a l'hora de redactar els nostres informes, fent-nos ressò d'algunes de les recomanacions que es donen a nivell estatal sobre el tema. Precisament a partir d'alguns problemes relatius a la falta de competència professional, la vulneració del principi d'imparcialitat o les denúncies sobre el mal ús d'alguna tècnica psicològica. De fet certes queixes o denúncies presentades a la Comissió Deontològica Estatal, algunes d'elles amb la corresponent sanció, estan sovint més relacionades no amb l'actuació del psicòleg en sí, sinó més aviat amb com es presenten per escrit els resultats obtinguts.

Un dels aspectes més importants a tenir en compte en els informes és el de no caure en fer testimoni d'actuacions d'un subjecte sobre qui no s'ha fet cap avaluació. La cita de manifestacions que només coneixem per referència d'una de les parts sense contrastar-les amb el propi subjecte, poden ser motiu suficient de queixa, donant lloc a una situació per al psicòleg o la psicòloga, difícilment salvable. Però aquesta situació es pot evitar fàcilment si en la redacció de l'informe es fa exacta referència a la font informant.

Un altre dels elements que està present a les actuacions psicològiques freqüentment denunciades és l'elaboració dels informes quan se sol·licita l'emissió de l'informe per una de les parts per ser aportada a un procediment judicial. En aquest cas el o la professional haurà de tenir especial esment a l'hora de realitzar l'informe, el qual ha de reflectir l'objectivitat i la imparcialitat de tal forma que no hi hagi dubtes sobre la seva intervenció i assessori adequadament al jutge que ha de resoldre. En aquests casos l'informe psicològic no pot convertir-se en un arma de llançament entre ambdues parts litigants. El professional no pot deixar-se sotmetre a situacions confuses a les que el seu paper sigui equívoc o ambigu. A més s'ha d'evitar citar en els informes judicials de part termes científics sense matisar la seva procedència.

La formació en les tècniques utilitzades és imprescindible perquè una intervenció professional no pugui ser qüestionada o desqualificada. Ja que es produeixen denúncies sobre l'actuació professional, que una vegada analitzades mostren el desconeixement sobre les tècniques emprades, i que provoquen així una mala pràctica que podria evitar-se amb la formació adient.

Un altre tema important a tenir en compte expressament regulat en el nostre Codi Deontològic és la vulneració del secret professional, que a més de possible motiu de suspensió de l'exercici de la professió podria fins i tot arribar a ser constitutiu de delicte.

Dit això us recordem que l'exercici de la professió obliga a estar col·legiat (llei 43/1979 de 31 de desembre), així que us recomanem facilitar al ciutadà/client l'acreditació professional col·legiada.

Sense voler ser tant exhaustiu en aquestes línies com recomana un tema tan delicat com aquest, penso que el treball de tot l'equip de govern del COP-B ve assumint la seva responsabilitat donant una bona resposta a les necessitats d'aquesta formació, ja que s'han impartit al voltant de 380 hores en cinc anys, amb professionals del tot qualificats. No cal recordar que tots els vostres suggeriments són escoltats des de la perspectiva de les característiques particulars del treball de cada un.


Des de la presidència del Col·legi us tramet la sincera confiança en la responsabilitat de cada un dels professionals i us faig arribar aquestes línies a títol de recordatori amb la recomanació de la lectura de la bibliografia que experts en la matèria us puguin suggerir sobre el tema de l'ètica i la deontologia dins la pràctica professional de la psicologia, així com la lectura del Codi Deontològic amb especial referència dels articles 17,29,40,41,42,49 i de la següent relació bibliogràfica:

- Informes de parte en conflictos matrimoniales. Implicaciones deontológicas. Carmen del Río Sánchez. Comisión Deontológica Estatal. Infocop nº 10-2000. Edita: COP.
- Deontología profesional fin de una etapa: Un momento crucial. Carmen Batres Marín-Blázquez. Ex-Presidenta Comisión Deontológica Estatal. Papeles nº 78 época III-2001. Edita: COP.
- Conceptos personales y profesionales en el cumplimiento del Código deontológico. Rafael Díaz Villalobos. Comisión Deontológica Estatal. Infocop nº 11-2001. Edita: COP.
- La intervención profesional del Psicólogo con menores no emancipados José Eugenio Gómez. Asesor Jurídico COP. Carmen Batres Martín-Blazquez. Presidenta Comisión Deonotológica Estatal. Infocop nº 6- 1999. Edita: COP.
- Aspectos técnicos y deontológicos de los informes con pacientes drogodependientes. Manuela Matellanes Matellanes. Infocop nº 7- 1999. Edita: COP.