Torn de peritació any 2012

Publicat el 28 de Octubre de 2011

En gener de l'any 2000 va entrar en vigor la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil en la qual es disposava, en el seu article 340 (“Procediment per a la designació judicial del perit”), paràgraf 1, que: “en el mes de gener de cada any s'interessarà dels distints Col·legis Professionals o, en defecte d'això, d'entitats anàlogues, així com de les acadèmies i institucions culturals i científiques a què es refereix l'apartat segon de l'article anterior, l’enviament d'una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits. La primera designació de cada llista s'efectuarà per sorteig realitzat en presència del secretari judicial, i a partir d'ella s'efectuaran les següents designacions per ordre correlatiu”. Per això, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears iniciarà una nova etapa respecte al funcionament que venia fent-se, fins aleshores, del Torn d'Ofici.

 

Aquesta nova Llei suposa que cada any el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears posarà a disposició de tots els jutjats (Palma, Inca, Manacor, Eivissa i Menorca) una llista de psicòlegs interessats en realitzar informes pericials.

 

És per això que em pos en contacte amb tu perquè, una vegada llegida tota la documentació adjunta, facis arribar al COPIB, si estàs interessat/da, la documentació necessària per a formar part de la Llista de Perits.

 

Qued a la teva disposició per a qualsevol consulta que vulguis fer referent a això.

 

Una salutació,

 

CORAL MÍNGUEZ ARTIGUES

Vocal de Psicologia Jurídica del COPIB

 

 

DOCUMENTACIÓ:

Criteris i temporalització Torn peritació 2012

Model declaració jurada

Autorització al COPIB utilització dades per a torn peritació