Selecció per a l’actualització del llistat de suplents per a les Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte per a l’atenció psicològica a les Illes Balears

Publicat el 18 de Setembre de 2020

Palma de Mallorca, 10 de setembre de 2020


Benvolgut/da col·legiat/da:

Des de l’any 2006, el Ministeri de Justícia té signat un conveni de col·laboració amb el Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia d’Espanya per a la prestació de l’assistència psicològica especialitzada en les Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte (OAVD) que són de la seva dependència i en aquelles comunitats autònomes on encara no estan transferides les competències de Justícia.

En la nostra comunitat autònoma aquesta prestació es va realitzar des de l'1 de juliol de 2009 fins al 31 de desembre de 2011 pel Govern de les Illes Balears a través d'un conveni signat amb el nostre Col·legi i el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. La no renovació per part del Govern suposà que durant l'any 2012 no es pogués oferir la prestació del servei públic d’assistència psicològica a les víctimes del delicte. Posteriorment, a partir de l’any 2013, i gràcies a la insistència i a les negociacions duites a terme per la Junta de Govern del COPIB amb el Consell General de COPS i el Ministeri de Justícia, s’aconseguí incloure en aquest Conveni de Col·laboració la prestació de l'assistència psicològica en les Oficines d'Ajuda a Víctimes de Mallorca, Menorca i Eivissa, realitzant-se a l’esmentat any un procés de selecció de psicòlegs/ogues.

L’objectiu de les OAVD és cobrir la necessitat d’ajuda psicològica de les víctimes de delictes contra la llibertat sexual, violència familiar, delictes contra la propietat perpetrats amb violència o intimidació, i dels menors víctimes. També es presta atenció psicològica a la resta de delictes, atesa la situació especial de la víctima. El que es pretén és donar suport i atenció psicològica adequada a les víctimes dels delictes abans esmentats a fi de pal·liar-ne els efectes negatius i potenciar els recursos personals per afrontar la possible situació traumàtica.

Després de 2 anys, és necessari fer un nou procés selectiu per a l’actualització del LLISTAT DE SUPLENTS per a les OAVD de les Illes Balears.

Per aquest motiu, adjuntam els requisits, temporalització, horaris i retribució econòmica que regeixen en les OAVD. Tot esperant que aquesta nova iniciativa sigui del vostre interès i confiant amb la vostra resposta, rebeu una cordial salutació,

Junta de Govern del COPIB

ANNEXOS:

  1. Selecció per l’actualització del llistat de suplents per a les Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte per a l’Atenció Psicològica a les Illes Balears.
  2. Model declaració jurada.
  3. Autorització utilització dades.