Selecció de professionals de la psicologia per a reforç als jutjats i tribunals per a l’emissió d’informes pericials. (Ministeri de Justícia)

Publicat el 9 de Maig de 2019

Benvolgut/da col·legiat/da:

El Consell General de la Psicologia d'Espanya i el Ministeri de Justícia han renovat el conveni de col·laboració per a l'emissió d'informes pericials que sol·liciten als Instituts de Medicina Legal els jutjats i tribunals en els processos judicials (Resolució de 21 de març de 2019 de la Secretaria d’Estat de Justícia).

La signatura d'aquest conveni ve motivat perquè en l'actualitat s'ha produït un notable increment de la càrrega de treball dels professionals de la Psicologia per l'elevat nombre de peticions en les quals se sol·licita la custòdia compartida que requereixen informes psicològics de tots dos progenitors, per la qual cosa s'ha considerat necessari, en moments puntuals, el suport del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs per a la realització dels peritatges psicològics.

El COPIB entén aquesta iniciativa com un impuls laboral a la figura del psicòleg/oga forense en els Instituts de Medicina Legal constatant la necessitat de creació de noves places en els òrgans judicials de les Illes Balears.

L'objecte d'aquest conveni és, per tant, la realització de perícies psicològiques a sol·licitud dels òrgans judicials. Per aquest motiu, els professionals de la Psicologia que concorrin a aquest procés de selecció que durà a terme el COPIB hauran de complir una sèrie de requisits marcat pel Ministeri de Justícia.

En tractar-se d'un conveni amb el Ministeri de Justícia que implica unes condicions específiques, els professionals de la Psicologia que ja formen part del Torn de Perits 2019 i que estiguin interessats en formar part d'aquest llistat hauran de fer també la sol·licitud en el termini indicat presentant els requisits necessaris.

Els professionals de la Psicologia que ja foren seleccionats a l’anterior procés de selecció i que vulguin continuar, tan sols hauran d’enviar al COPIB un escrit confirmant el seu interès en formar part del nou llistat.

Una vegada realitzada la selecció, s'elaborarà un llistat amb tots/es els/les integrants que compleixin amb els requisits. Els jutjats i tribunals derivaran la petició directament al COPIB i s'assignarà el perit que correspongui el qual actuarà en l'àmbit de la seva disciplina amb plena independència i baix criteris estrictament científics.

Una vegada assignat el professional per a l'elaboració de l'informe psicològic, el COPIB contactarà per telèfon i per correu electrònic amb aquest, atorgant-li un termini màxim de 48 hores perquè acudeixi directament a l'oficina judicial que se li indiqui, a realitzar l'acceptació de l'encàrrec davant el funcionari corresponent. L'acceptació de l'encàrrec comportarà l’acceptació de totes aquelles actuacions que l'òrgan o oficina judicial requereixi en relació amb l'informe psicològic realitzat.

Totes les actuacions necessàries per a l'elaboració de l'informe seran realitzades en el despatx professional i amb mitjans propis, excepte aquelles que hagin de ser realitzades en seu judicial.

El termini màxim per al lliurament de l'informe a l'Òrgan Judicial que ho ha sol·licitat serà de 40 dies des de l'acceptació de l'encàrrec, excepte casos justificats d'incompareixença, malaltia, etcètera, degudament acreditats.

Cada perícia donarà lloc a un informe que s'abonarà amb un pagament únic a raó de 450 € (IVA inclòs). La tarifa assenyalada inclou les despeses generades per la intervenció pericial, tant per l'emissió de l'informe, com pels desplaçaments realitzats, aclariments, ratificacions, assistències i, en general, qualsevol actuació davant l'òrgan o oficina judicial, inclòs l'acte de judici oral.

També vos recordam que el/la col·legiat/da que assumeixi la realització d’aquest treball ha de tenir en compte que, d'acord amb l'estipulat en la Llei, la responsabilitat de l'actuació del professional és d'aquest i no del Col·legi Professional.

Per a donar continuïtat a aquesta col·laboració amb el Ministeri de Justícia, vos adjuntam els requisits necessaris, així com la temporalització, que seran valorats per part de la comissió creada a l’efecte. Així mateix, si voleu que vos resolguem qualsevol dubte, el podeu fer arribar per correu electrònic al COPIB.

Tot esperant que aquesta iniciativa empresa pel COPIB sigui del vostre interès i confiant amb la vostra resposta, rebeu una cordial salutació.
 

Junta de Govern del COPIB

Annexos:

  1. Requisits llistat de psicòlegs/ogues
  2. Model declaració jurada
  3. Autorització utilització dades