Reunió de la Coordinadora Estatal de l'Àrea de Psicologia Clínica del Consejo General de COP's el día 22 de març de 2014

Publicat el 26 de Març de 2014

El passat 22 de març es va dur a terme la reunió de la Coordinadora de l'Àrea de Psicologia Clínica, celebrada a la seu del Consell Estatal de Col·legis de Psicologia d'Espanya, a la qual hi va assistir, en representació del Col·legi de Balears, el Sr. Fernando Rivera Fernández. Entre d’altres qüestions, es tractaren els següents punts: Divisió de Psicologia Clínica. Evolució i desenvolupament de la Divisió de Psicologia Clínica; es va posar en coneixement dels membres assistents les demandes i sol·licituds d'inscripció realitzades; i es va acordar la recomanació de divulgar, des dels diferents col·legis autonòmics, la conveniència de la inscripció en les diferents seccions de la Divisió. En el marc de les Divisions, es va suscitar un interessant debat sobre la conveniència de crear-ne de noves per tal d’aglutinar a professionals de la pràctica clínica (com és el cas de la Divisió de Psicoteràpia) o si, per contra, seria convenient i necessari l'aglutinació de tots/es els/les professionals en una única Divisió. En aquest sentit, es va decidir elevar al Consell Estatal de Col·legis de Psicologia un escrit de consideració i la proposta d'elaborar un pla de treball i creació d'un període de reflexió sobre aquesta necessitat. Màster oficial de Psicòleg General Sanitari. Es varen tractar altres qüestions, com l'evolució dels Màsters Oficials de Psicologia a implantar en les respectives Facultats de Psicologia, reflectint el retard de la majoria d’universitats en la engegada i implementació dels plans d'estudi sobre el calendari previst i disposat en la Llei 5/2011 d'Economia social i la Llei 33/2011 de Salut Pública, Psicologia Clínica en Atenció Primària. En un altre punt de l'ordre del dia, s'informà sobre la Jornada de Treball de Psicologia Clínica en Atenció Primària: Anàlisi de les Experiències de la Rotació en el Pla de Formació del Programa d'especialitat de Psicologia Clínica (PIR), acordant-se la difusió del document sobre les conclusions que, pròximament, es posarà a disposició dels/de les col·legiats/des a través del web col·legial. Exercici Privat de la Psicologia. També es plantejà la necessitat de difondre, a través dels webs dels diferents col·legis autonòmics, la legislació en matèria d'exercici professional, pels dubtes suscitats sobre el marc legislatiu de la nostra professió, sobretot en uns moments com l'actual en el qual hem pogut contemplar com s'han vengut produint canvis en matèria de legislació que afecten al futur de l'exercici públic i privat de la psicologia. Planificació d’activitats Coordinadora. Finalment s'acordà el pla de treball i la planificació de les activitats de la Coordinadora de l'Àrea de Psicologia Clínica prevista per a l'any 2014.