Obert el termini per a pertànyer al Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències del COPIB (GIPEC IB)

Publicat el 14 de Març de 2014

JUSTIFICACIÓ. La Psicologia de les Emergències i Catàstrofes, malgrat esser una disciplina jove, posseeix ja uns àmbits d’actuació ben definits i unes funcions pròpies que legitimen la seva actuació. És necessari recordar que el treball en aquestes situacions és sempre un treball multidisciplinar i d’interrelació amb altres professionals també especialitzats, on resulta de gran importància la coordinació i formació específica dels membres dels equips d’intervenció com a professionals de les emergències i catàstrofes. Les emergències i catàstrofes obliguen al psicòleg/loga a enfrontar-se a una situació que normalment no és pròpia de la seva àrea de preparació i d’actuació. Per aquest motiu, les seves característiques personals, les seves aptituds, personalitat i una formació específica són el que permetrà que el professional de la psicologia de les emergències i catàstrofes sigui un autèntic recurs, professionalitzat, especialitzat i integrat dins un Pla d’Emergències. Cal esmentar que els professionals de la Psicologia que provenen de diferents àrees de formació poden especialitzar-se com a psicòlegs/ogues d’emergències, desenvolupant funcions on la seva especialització, aplicada a les emergències i catàstrofes, pot ser tremendament útil i eficaç (des de la psicologia social, preventiva, educativa, clínica, forense, de les organitzacions...). Davant la necessitat d’oferir una formació específica, especialitzada, homogènia (amb un model d’intervenció comú), i amb l’objectiu d’ampliar la xarxa de psicòlegs/ogues integrats al Grup d’Intervenció en Emergències i Catàstrofes del COPIB (GIPEC IB), el Col·legi, any rere any, dissenya el PLA DE FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES. En aquest marc de formació bàsica i complementària, ens cal atendre al ventall de possibilitats que els professionals de la psicologia podem haver acumulat al llarg de la nostra trajectòria professional i exposar els àmbits de coneixements que podem acreditar i orientar vers la nostra capacitació com a professionals de la psicologia de les emergències i catàstrofes. FORMACIÓ DEL PSICÒLEG/OGA D’EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES.

 1. FORMACIÓ BÀSICA És convenient que els psicòlegs/ogues que es desenvolupen en l’àrea de les emergències i catàstrofes tenguin coneixements relacionats amb alguna d’aquestes àrees:
  1. Cursos sobre intervenció en crisi
  2. Cursos sobre distintes tècniques d’intervenció: teràpia sistèmica, teràpia breu, cognitivo-conductual, dinàmica de grups…
  3. Formació de formadors
  4. Psicologia social: comunicació, investigacions...
  5. Formació bàsica en l’Estructura i Organització de Protecció Civil, Plans Territorials d’Emergència...
  6. Seran valorats altres coneixements en:
   • Comportament col·lectiu en emergències i catàstrofes
   • Comunicació social en situacions d’emergències i catàstrofes
   • Informació preventiva a la població en situacions de risc, estratègies d’afrontament, autocontrol, expressió emocional, dinàmica familiar, elaboració del dol, presa de decisions, tècniques d’ajuda psicològica, comunicació de males notícies, intervenció amb suïcides…

 2. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA És convenient que els psicòlegs/ogues que es desenvolupen en l’àrea de les emergències i catàstrofes tenguin coneixements relacionats amb l’administració de desastres o gestió i coordinació de les emergències, l’administració de serveis de salut en emergències i catàstrofes, l’avaluació de danys i anàlisi de necessitats post-desastres, l’atenció hospitalària per a múltiples víctimes, l’administració d’albergs temporals i refugis… També és convenient conèixer l’organització dels organismes nacionals i no governamentals lligats a l’atenció de la població i a les persones víctimes de situacions d’emergències i catàstrofes: Unitat Militar d’Emergències (UME), Creu Roja, Protecció Civil, Cossos d’Intervenció... També és recomanable estar entrenat en primers auxilis, triatge (classificació per prioritats), suport bàsic de trauma, de reanimació cardiopulmonar, organització de simulacres, gestió de la informació i relació amb els mitjans de comunicació…

Atenent al que s’ha exposat anteriorment, i valorant la formació contínua com a enriquiment professional i acreditació com a experts dins aquesta àrea d‘intervenció, la Vocalia de la Psicologia de la Intervenció en Emergències del COPIB ha decidit obrir als col·legiats/des la possibilitat de formar part del GRUP D’INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES DEL COPIB (GIPEC IB). REQUISITS PER A INTEGRAR-SE AL GRUP D’INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES DEL COPIB (GIPEC IB).

 • Presentació de la SOL·LICITUD DE PERTINENÇA, segons el model que s’adjunta, a les oficines del COPIB.
 • Acreditar formació bàsica i/o complementària d’intervenció psicològica en emergències i catàstrofes (adjuntar còpies dels certificats, títols, jornades, publicacions…).
 • Estar al corrent de les quotes col·legials.
 • Termini de presentació: fins al 15 d’abril de 2014.

NOTA: Des de la Vocalia de la Psicologia de la Intervenció en Emergències del COPIB s’està dissenyant un PLA DE FORMACIÓ EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES ANUAL que serà un requisit obligatori per a tots els integrants del grup (GIPEC IB) que no puguin acreditar la formació en les àrees específiques que es desenvolupin i pels membres que en un futur sol·licitin integrar-se. Sol·licitud EmergènciesSol·icitud de pertinença al Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències del COPIB (GIPEC IB)