La Junta de Govern designa Ana María Madrid com a representant del COPIB a l'Observatori per a la Igualtat

Publicat el 14 de Juny de 2018

Els membres de la Junta de Govern del COPIB varen acordar el passat abril que la vocal d'Igualtat i Gènere, Ana Maria Madrid, sigui la representant del Col·legi en els plens que celebri l'Observatori per a la Igualtat. L'òrgan col·legiat, assessor i consultiu creat pel Govern de les Illes Balears i dependent de l'Institut Balear de la Dona, té com principals funcions investigar, analitzar i difondre informació periòdica en matèria d'igualtat, a través del seguiment d'indicadors sobre l'evolució de les desigualtats entre dones i homes. L'objectiu últim és que les seves conclusions serveixin per millorar la presa de decisions, la planificació i l'avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere, així com també per determinar quines actuacions s'han de prioritzar.

L'organització i el funcionament de l'Observatori s'estructuraran a partir de la composició d'un ple presidit per la directora de l'Institut Balear de la Dona, i integrat per representants de totes les conselleries del Govern, les diferents institucions implicades, col·legis professionals, organitzacions empresarials, sindicals, de dones i del col·lectiu LGTBI de les Illes Balears.

El COPIB és una de les entitats cridades a assessorar i participar activament en els treballs que impulsi l'observatori des de les diferents àrees d'intervenció que se li atribueixen al nou organisme a partir del que disposa l'article 18 de la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes.

Seran les violències masclistes, la imatge pública i la promoció social de les dones, els seus processos d'accés i de participació social, els àmbits d'exclusió social de les dones, la seva situació laboral, àmbits educatius, sexualitat i salut.

Entre les funcions de l'Observatori es troben, entre d'altres:

- Proposar un sistema d'indicadors per prendre coneixement de manera actualitzada de l'evolució de les desigualtats de gènere i la violència masclista, i per fer el seu seguiment i avaluació.

- Analitzar l'evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre els gèneres i la violència masclista, i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva entre dones i homes, especialment en les àrees d'intervenció previstes.

- Promoure l'elaboració d'estudis, informes tècnics i avaluacions comparables, i recopilar i fer conèixer informes elaborats per les universitats i la societat civil.

- Fer el seguiment de la imatge i dels estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista en els mitjans de comunicació, Internet i les xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.

- Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant en l'àmbit autonòmic i nacional com en l'europeu o l'internacional.

- Proposar l'elaboració i divulgació de publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques.

- Promoure la transferència del coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria en l'àmbit local i internacional, i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d'igualtat de dones i homes i violència masclista.

- Proposar al Govern les actuacions que consideri pertinents per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a les Illes Balears.

- Analitzar l'impacte de les polítiques de les administracions públiques de les Illes Balears sobre la igualtat de gènere i enviar les conclusions d'aquesta anàlisi al Govern perquè es tinguin en compte en els processos de transparència.

- Emprendre qualsevol altre assumpte que expressament li encomani el Govern o l'Institut Balear de la Dona.