La Junta de Govern Del COPIB informa sobre l'exercici sanitari i/o clínic en l'àmbit privat

Publicat el 11 de Desembre de 2013

La Junta de Govern del COPIB recorda els requisits previs necessaris que han de complir els/les professionals de la psicologia que desitgin dedicar-se a l'exercici clínic i/o sanitari en l'àmbit privat:

  • Estar col·legiat.
  • Estar d'alta en Hisenda (IAE) i en Seguretat Social (Règim d'Autònoms).
  • Tenir subscrita la corresponent assegurança de Responsabilitat Civil.
  • Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  • Sol·licitar en la Conselleria de Salut la corresponent autorització d'instal·lació i l'autorització de funcionament del centre per a la seva inscripció en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

Per obtenir aquesta autorització, depenent del tipus d'Unitat assistencial que es vagi a obrir, es requerirà:

  • Unitat de Psicologia Clínica: Destinada a la realització d'activitats clíniques. Es requerirà estar en possessió del Títol d'especialista en Psicologia Clínica.
  • Unitat de Psicologia Sanitària: Destinada a la realització d'activitats sanitàries (definides en la LLEI 33/2011, de 4 d'octubre, GENERAL DE SALUT PÚBLICA). En aquests moments i fins a octubre de 2014, per poder exercir activitats sanitàries i sol·licitar la inscripció de la seva consulta en el corresponent registre de centres, serveis i establiments sanitaris, és necessari obtenir de la pròpia Conselleria de Salut l'acreditació del compliment dels criteris establerts per la disposició addicional Sisena de la Llei 5/2011 de 29 de març, D'ECONOMIA SOCIAL.

Aquesta acreditació l’han de sol·licitar-la els/les psicòlegs/ogues que s’integrin en el centre sanitari, per a això s'ha de complir almanco amb un dels següents requisits de formació:

  • Haver superat els estudis de graduat/llicenciat, seguint un itinerari curricular qualificat per la seva vinculació amb l'àrea docent de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut.
  • Haver adquirit una formació complementària de postgrau no inferior a 400 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus), de les quals almanco 100, tendran caràcter pràctic, vinculada a les àrees esmentades en l'anterior lletra a).

Hem de recalcar que, una vegada que finalitzi aquest procés transitori, per poder exercir activitats sanitàries serà necessari estar en possessió del Títol Oficial de Màster en Psicologia General Sanitària. El projecte d'Ordre que regularà aquest Màster està actualment sotmès a discussió en el Ministeri de Sanitat, i més concretament dins de la Comissió tècnica delegada de Recursos Humans, de la qual formen part els diferents representants de les Comunitats Autònomes. En aquest àmbit, des del Consell General de la Psicologia d'Espanya i des dels Col·legis Professionals de Psicologia a cada territori s'estan proposant mesures per facilitar la incorporació a la nova regulació dels/de les psicòlegs/ogues que ja estan exercint i que es troben habilitats per a l'exercici de la professió segons la Llei d'Economia Social i la Llei General de Salut Pública. En conseqüència amb tot l'anterior, el Col·legi aconsella de nou, a aquells/es col·legiats/des que estiguin en disposició de fer-ho, regularitzin al més aviat possible la situació dels seus respectius centres o consultes davant el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, tant per compliment de la normativa vigent, com per la possibilitat que el tenir inscrit el centre o consulta en el citat Registre pogués ser tengut en compte en els procediments de reconeixement i convalidació de crèdits del citat Màster.