Informació per a la declaració de la renda deducció en IRPF de les quotes col·legials

Publicat el 13 de Juny de 2017

Aprofitant la campanya de la Declaració de la Renda 2016, vos recordam que les quotes col·legials són deduïbles segons l'Article 19 de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • Import a deduir per QUOTES COL·LEGIALS durant l'any complet 2016 (dos semestres): 200,40.- €.
  • Les persones col·legiades durant l'any 2016, podran deduir-se la quota d'inscripció i el/els semestre/s corresponent/s.
  • No és necessari presentar cap document acreditatiu, simplement es consignarà l'import en la casella que correspongui.
  • Els/les col·legiats/des que prestin els seus serveis per compte d'altri, l'import de les quotes col·legials es dedueix a l'apartat de Retribucions dineràries, casella 013 Quotes satisfetes a col·legis professionals.
  • Els/les col·legiats/des que estiguin donats d'alta en règim d'autònoms, l'import de les quotes col·legials es dedueix en la casella 107 Altres despeses deduïbles.