Informació d'interès per a professionals autònoms en pluriactivitat

Publicat el 17 de Febrer de 2012

El BOE de 7 de febrer de 2012 Sec. I. Pàg. 10421 ha publicat l'Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2012. Especialment els que han cotitzat en pluriactivitat.

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

Núm. 32 Dimarts 7 de febrer de 2012 Sec. I. Pàg. 10421

 

Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2012.

 

Secció 2a. Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

 

Article 15. Bases i tipus de cotització.

 

10. Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat a 2011, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 10.969,42 euros, tendran dret a una devolució del 50 per 100 de l'excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l'esmentada quantia, amb el topall del 50 per 100 de les quotes ingressades en el Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 

La devolució s'efectuarà a instàncies de l'interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de 2012.

 

Podeu obtenir mes informació a:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf