Excloure a la Psicologia de la col·legiació obligatòria posa en risc la salut i la seguretat dels ciutadans

Publicat el 30 de Setembre de 2013

El Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d'Espanya considera que l'exclusió de la Psicologia de la col·legiació obligatòria en l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals aprovat el 2 d'agost pel Consell de Ministres, suposa un atemptat greu contra l'ordenament jurídic, contra la salut i seguretat de les persones, a més de contradir al propi avantprojecte, ja que la professió compleix tots els requisits per a la pertinença obligatòria a un Col·legi Professional. La Disposició Addicional Primera del citat Avantprojecte inclou la llista de professions subjectes a col·legiació obligatòria, incorporant a totes les professions sanitàries que fins ara tenien col·legiació obligatòria excepte als professionals de la Psicologia, sense intervenir motiu jurídic o racional que justifiqui tal decisió. La Psicologia és una professió col·legiada des de la promulgació de la Llei 43/1979, de 31 de desembre, de Creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs, que exigia l'obtenció del títol de Llicenciat en Psicologia o títol homologat a més de la col·legiació per a l'exercici de la professió. Igual que el metge o l'infermer, el psicòleg és un professional sanitari reconegut en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries que intervé en la prestació dels serveis inclosos en la Cartera de Prestacions del Servei Nacional de Salut, en els centres de sanitat privada i en les consultes que aquests professionals poden obrir per al tractament de gran nombre de pacients. De la mateixa manera, en altres àmbits emeten informes que permeten la concessió de permisos penitenciaris i de la llibertat condicional als presos, la modificació del sexe en el registre civil i la sol·licitud de llicències, permisos i autoritzacions per a l'ús d'armes, tinença d'animals perillosos, conducció de vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, entre d’altres. Com és possible que el Govern consideri que pot comportar risc per a la salut i integritat de les persones la intervenció d'altres professionals sanitaris i no la d'un psicòleg que participa en la decisió sobre qui ha de pilotar un avió o conduir un tren, dur armes en un espai públic o que intervé en una situació de risc de suïcidi? Des del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs es vol recordar també el paper fonamental que juguen els Col·legis Professionals com els que agrupen als professionals de la Psicologia en la sanció de les males conductes dels professionals i la resolució extrajudicial dels conflictes amb els destinataris dels serveis. L'existència d'un Col·legi Professional permet al consumidor acudir a ell per denunciar a un professional per mala conducta professional i que aquest sigui sancionat, així com presentar les pertinents reclamacions pels serveis. Aquestes reclamacions eviten que el destinatari del servei es vegi abocat a acudir a la via judicial amb el cost que para li suposarà i que augmenti la congestió del nostre sistema judicial. És per tot això, que el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d'Espanya ha presentat al·legacions en el tràmit d'audiència pública al que ha de sotmetre's l'Avantprojecte amb el temor que els seus arguments no siguin escoltats i el text s'aprovi en segona lectura en Consell de Ministres, talment va ser presentat pel Ministre d'Economia i Competitivitat. Si finalment això és així, “el Govern no podrà dir que és Europa qui mana, serà decisió enterament seva discriminar a la Psicologia respecte de la resta de les professions sanitàries i posar en risc la vida, salut, integritat i seguretat de les persones”, segons declara el Consell.