Es convoquen 15 places de psicòlegs/gues al Cos Superior de Tècnics d'Institucions Penitenciàries

Publicat el 12 de Abril de 2018

Per al vostre coneixement, el BOE ha publicat la Resolució de 22 de març de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el Cos Superior de Tècnics d'Institucions Penitenciàries, especialitat de Juristes i Psicòlegs.

http://boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4501.pdf