Els psicòlegs amb Registre Sanitari podran continuar i renovar les seves inscripcions sense necessitat de cursar el màster en Psicologia General Sanitària

Publicat el 31 de Març de 2014

Des de la publicació de la Llei General de Salut Pública, l'organització col·legial en ple ha treballat en diferents àmbits nacionals i autonòmics, per aconseguir la permanència de l'habilitació dels qui tenguin inscrites les seves consultes en el registre de centres sanitaris de la Comunitat Autònoma. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de 28 de març ha publicat la nova Llei General de Consumidors i Usuaris, en la qual s'inclou l'esmena que reconeix els drets adquirits pels psicòlegs que, en l'actualitat, desenvolupen la seva labor en l'àmbit sanitari i es troben acollits a la regulació transitòria disposada en la Llei d'Economia Social. Aquesta esmena possibilitarà que els professionals que es troben en aquesta situació puguin seguir realitzant activitats sanitàries una vegada expiri el període transitori marcat per aquesta Llei, sense necessitat de cursar el futur Màster en Psicologia General Sanitària. Així mateix, reconeix la situació d'aquells professionals de la Psicologia que duen anys realitzant activitats sanitàries en el Sistema Nacional de Salut (SNS) sense posseir el títol d'Especialistes en Psicologia Clínica (PESTOS), permetent que puguin seguir exercint en aquest àmbit sense necessitat d'ostentar aquest títol. El Consell General de la Psicologia, amb el suport de tots els Col·legis Autonòmics, ha realitzat nombroses gestions en els últims mesos i s'ha entrevistat amb les diferents autoritats implicades, amb la motivació d’aconseguir una solució per a aquests professionals. Així mateix, ha realitzat un seguiment exhaustiu de les diferents possibilitats de redacció de la regulació i ha anat traslladant les seves propostes als legisladors. Des del Consell i des del COPIB s’anirà oferint tota la informació necessària que serveixi per aclarir qualsevol dubte que es pugui tenir sobre aquest tema. El text que finalment ha aprovat l'òrgan legislatiu, és el que es recull a continuació: Disposició final vuitena. Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Uno. Se añade un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:
«6. Los psicólogos que hayan obtenido la inscripción de unidades asistenciales/consultas de psicología en un registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, al amparo de lo previsto en el párrafo segundo del anterior apartado 5, podrán seguir ejerciendo actividades sanitarias en la misma u otra comunidad autónoma, con posterioridad a la fecha del vencimiento del plazo de tres años indicado en el citado apartado, sin que en estos supuestos sea necesario ostentar para realizar una nueva inscripción, el título oficial de psicólogo especialista en Psicología Clínica o el de Máster en Psicología General Sanitaria.» Dos. Se añade un nuevo apartado 7, que queda redactado de la siguiente manera:
«7. No obstante lo previsto en el anterior apartado 4, los psicólogos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, estuvieran desempeñando actividades sanitarias en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, en puestos de trabajo de psicólogo para cuyo acceso no se hubiera requerido estar en posesión del título de psicólogo especialista en Psicología Clínica, no podrán ser removidos de sus puestos por no ostentar dicho título. Estos psicólogos podrán acogerse a lo previsto en el apartado 6 de esta disposición, si solicitan su inscripción en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios para ejercer actividades sanitarias en unidades asistenciales/consultas de psicología del ámbito privado, aun cuando no ostenten el Máster en Psicología General Sanitaria.» Vegeu BOE

BOE-A-2014-3329