Eleccions Divisió Psicologia Educativa (PsiE)

Publicat el 30 de Gener de 2020

El COPIB informa que de conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia Educativa (PsiE), procedeix convocar les eleccions de les o els tres vocals de la Junta Directiva d’aqueixa triats pels membres de la Divisió i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada al web de la Divisió.

D'acord amb el que s'estableix en la Normativa Electoral, podran ser electors els/les col·legiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Titular a data de 14 de desembre de 2019 i estiguin en ple ús dels seus drets col·legials. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través del codi personal que se'ls ha facilitat, a través d'un enllaç al web específic per a aquesta finalitat.

Seran elegibles tots/es els/les col·legiats/des que estiguin en ple ús dels seus drets col·legials, duguin adscrits a la Divisió un mínim de dotze mesos i demostrin una experiència professional de 36 mesos en qualsevol de les àrees d'activitat de la Psicologia d'idèntic àmbit al de la Divisió i hagin presentat la seva candidatura dins del termini establert en el calendari electoral. En tot cas, hauran d'estar adscrits a la Divisió amb data 14 de desembre de 2019 i estar en ple ús dels seus drets col·legials.

No podran exercir el seu vot ni ser triats aquells/es col·legiats/des que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Col·legi de l'Organització Col·legial o estiguin suspesos en l'exercici de la professió per sanció disciplinària ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per tot això, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de PsiE, en el qual està dipositada la informació relativa al procés electoral que s'anirà actualitzant puntualment.

https://www.cop.es/index.php?page=psie-elecciones

El Consell General informa que fins a dia d’avui el nombre total de col·legiats/des inscrits/es com a Membre Ordinari és de 993.