Eleccions Divisió de Psicoteràpia (DPSIT)

Publicat el 11 de Setembre de 2018

De conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicoteràpia (dPsiT), procedeix convocar les eleccions de les o els tres vocals de la Junta Directiva d’aquesta Divisió triats pels seus membres i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada al web de la Divisió.

D'acord amb l'establert en la Normativa Electoral, podran ser electors els/les col·legiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Titular a data de 30 de juny de 2018 i estiguin en ple ús dels seus drets col·legials. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través del codi personal que se'ls ha facilitat, a través d'un enllaç al web, específic per a aquesta fi.

Seran elegibles tots/es els/les col·legiats/des que estiguin en ple ús dels seus drets col·legials, duguin adscrits a la Divisió un mínim de dotze mesos i demostrin una experiència professional de 36 mesos en qualsevol de les àrees d'activitat de la Psicologia d'idèntic àmbit al de la Divisió i hagin presentat la seva candidatura dins del termini establert al calendari electoral. En tot cas, hauran d'estar adscrits a la Divisió amb data 30 de juny de 2018 i estar en ple ús dels seus drets col·legials.

No podran exercir el seu vot ni ser triats aquells/es col·legiats/des que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Col·legi de l'Organització Col·legial o estiguin suspesos en l'exercici de la professió per sanció disciplinària ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per l'anterior, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de dPsiT, en el qual hi ha tota la informació relativa al procés electoral que s'anirà actualitzant puntualment.

https://www.cop.es/index.php?page=dpsitelectoral2018

Fins avui el nombre total de col·legiats/des inscrits/es com a Membres Ordinaris és de 1.774.