Eleccions 2019/2020 Divisió Psicologia Social

Publicat el 23 de Desembre de 2019

El Consell General de la Psicologia informa que, de conformitat amb el Reglament Marc de les Divisions Professionals i el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social (PISoc), procedeix convocar les eleccions dels/de les tres vocals de la Junta Directiva de la mateixa triats/des pels membres de la Divisió i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada al web de la Divisió de PISoc.

D'acord amb el que s'estableix en la Normativa Electoral, podran ser electors/es els/les col·legiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Titular a data de 14 de desembre de 2019 i estiguin en ple ús dels seus drets col·legials. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través d'un codi personal que se'ls facilitarà, a través d'un enllaç al web, específic per a aquesta fi.

Seran elegibles tots/es els/les col·legiats/des que estiguin en ple ús dels seus drets col·legials, duguin adscrits/es a la Divisió un mínim de dotze mesos i demostrin una experiència professional de 36 mesos en qualsevol de les àrees d'activitat de la Psicologia d'idèntic àmbit al de la Divisió de PISoc i hagin presentat la seva candidatura dins del termini establert en el calendari electoral. En tot cas, hauran d'estar adscrits/es a la Divisió amb data 14 de desembre de 2019.

No podran exercir el seu vot ni ser triats/as aquells/es col·legiats/es que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Col·legi de l'Organització Col·legial o estiguin suspesos/es en l'exercici de la professió per sanció disciplinària (deontològica) ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per l'anterior, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de PISoc, en el qual està dipositada la informació relativa al procés electoral que s'anirà actualitzant puntualment https://www.cop.es/index.php?page=pisoc-electoral2020