El President del Consell General de COPS posa en coneixement del Ministeri de Sanitat els assumptes pendents sobre la professió de la Psicologia

Publicat el 16 de Gener de 2012

Vos informam que el president del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COP), ha enviat una carta a Ana Mato Adrover, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i una altra carta a Pilar Farjas Abadía, secretària general de Sanitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a felicitar-les i per a mostrar la disposició del COP a tractar qualsevol qüestió que precisi de la seva col·laboració.

En els escrits, el president del COP ha posat en antecedents a Ana Mato Adrover i Pilar Farjas Abadía sobre la situació en què es troben alguns assumptes que afecten a la professió de la psicologia al nostre país i els ha recordat els temes que estan pendents referent a això i "que precisen de l'adopció de disposicions reglamentàries amb certa diligència".

Se'ls ha informat que la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, que regula la professió de Psicòleg General Sanitari requereix dels següents desenvolupaments immediats:

1.- L'ajust dels requisits d'accés a la formació sanitària especialitzada, amb la consegüent modificació de l'apartat 3 de l'Annex I, del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. Aquesta modificació hauria d'indicar que per a l'accés a l'especialitat en Psicologia Clínica serà necessari estar en possessió del títol universitari oficial de Màster en Psicologia General Sanitària, una vegada que s'hagi engegat i sorgeixin els seus primers titulats.

2.- L'establiment de les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudis per a l'obtenció del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària abans del 6 d'abril de 2012 i la regulació de les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudis del títol de Grau en Psicologia abans del 6 d'octubre de 2012, atès que ambdues qüestions requereixen la col·laboració del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

3.- L'establiment de vies extraordinàries d'accés al nou títol de Psicòleg General Sanitari pels milers de psicòlegs i psicòlogues que actualment estan exercint en l'àmbit sanitari, ja que, si bé la disposició legal aprovada estableix un període transitori de tres anys que, de moment, els habilita per exercir activitats sanitàries, és previsible que les places ofertes pel Màster en Psicologia General Sanitària seran insuficients per cobrir la demanda d'aquests professionals i la dels recentment llicenciats i graduats en Psicologia.

A més, se'ls ha sol·licitat que membres de la Junta del Consell de COPs puguin reunir-se amb ambdues autoritats ministerials amb la finalitat que es puguin abordar directament aquests i uns altres rellevants assumptes que són de gran importància per a la professió i per a l'atenció psicològica de la població.