El COPIB mostra la seva preocupació davant les informacions que revelen casos continuats de prostitució i explotació sexual de menors tutelats

Publicat el 30 de Gener de 2020

El Col·legi Oficial de Psicologia dels Illes Balears (COPIB) vol expressar la seva preocupació pels presumptes fets denunciats i publicats en premsa que relaten casos reiterats de prostitució i explotació sexual de nines adolescents acollides en centres tutelats. La Junta de Govern de la institució considera que “som davant un problema molt greu que exigeix que l'Administració actuï amb celeritat i contundència per a esclarir els fets, determinar si existeixen errors en el sistema i frenar aquest tipus de situacions”.

Els professionals de la Psicologia de les Illes recorden que l'explotació sexual sol implicar conseqüències greus i duradores per al benestar i desenvolupament físic i emocional de les nines i adolescents prostituïdes. Malgrat que els efectes varien segons les circumstàncies personals i depenen de factors com ara les etapes de desenvolupament i la naturalesa, durada i forma de l'explotació, en general són adversos: “en ser prostituïdes, les nines i adolescents corren el risc de contreure infeccions de transmissió sexual, caure en la ingesta de tòxics i patir violència en totes les seves manifestacions, afectacions psicològiques, rebuig familiar i social, i en alguns casos, la situació les duu a la mort”, asseguren.

Des del COPIB adverteixen que, si bé estam parlant d'un col·lectiu especialment vulnerable, la prostitució i l'explotació sexual estan molt presents en la nostra societat. Per aquest motiu, recorden no només la necessitat de dotar de major nombre de professionals amb formació específica als serveis que atenen aquests grups de risc, sinó també la importància de continuar treballant en la promoció d'una educació sexual integral que afavoreixi l'establiment de límits, frenant el procés actual de normalització de comportaments violents i vexatoris. “S'ha de posar l'accent en campanyes de prevenció que eduquin en relacions saludables i que especifiquin de manera clara conceptes i símptomes perquè les nines i adolescents puguin detectar quan poden estar en contacte amb una xarxa de tràfic i els recursos que tenen a la seva disposició”.

“És responsabilitat de tots/es treballar en aquesta línia, com també ho és salvaguardar i respectar des de tots els àmbits els drets fonamentals dels menors a la seva intimitat i a la seva pròpia imatge per a evitar l'estigmatització de tots els menors i adolescents que es troben tutelats per l'Administració”.

Per tot això, des del Col·legi “traslladam una vegada més la nostra total disposició per a col·laborar amb l'Administració i altres serveis pertinents amb la finalitat d'impulsar la intervenció coordinada i homogènia, afavorint la detecció de possibles víctimes de prostitució i la derivació als recursos adequats d'assistència i protecció”.

Palma, 16 de gener de 2020.

Junta de Govern del COPIB.