El COPIB assisteix a la reunió de col·legis professionals que treballa en el projecte d'implementació de la mediació intrajudicial

Publicat el 12 de Març de 2019

El degà del COPIB, Javier Torres, va participar el passat 21 de febrer a la reunió de col·legis professionals que treballa en el projecte d'implementació de la mediació judicial. A la trobada, convocada per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB), hi varen assistir també representants dels col·legis professionals d'administradors de finques, agents de la propietat immobiliària, arquitectes, economistes, metges, procuradors i de treballadors socials.

En el marc de l'avantprojecte de Llei d'impuls a la mediació del Ministeri de Justícia, l’ICAIB, amb la col·laboració dels col·legis professionals de les Illes, promou en la comunitat autònoma el projecte d'implementació de la mediació intrajudicial amb l'objectiu d'articular fórmules obertes i flexibles que contribueixin a implantar la mediació en l'àmbit de l'Administració de Justícia i a incrementar la seva difusió i la seva presència en el desenvolupament ordinari de les relacions jurídiques entre particulars.

En aquesta nova sessió de treball, el degà del COPIB va plantejar una sèrie de preguntes en relació a la capacitat d'intervenció dels mediadors en l'àmbit intrajudicial; així com en relació als llistats dels col·legiats i al funcionament de les derivacions.

Finalment, els assistents a la trobada presidida pel degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, varen coincidir en la necessitat d'aprofundir i desenvolupar més el projecte per la qual cosa es va acordar la remissió de suggeriments i propostes de modificació. Així mateix, es va acordar remetre a la coordinadora del projecte, Catalina Llull, els diferents dubtes o propostes de modificació per a la seva discussió en una futura trobada. Finalment, tots els representants varen coincidir en la importància de treballar conjuntament per a organitzar activitats formatives de mediació, tant de formació contínua de mediadors com d'informació als respectius col·legiats a fi que es familiaritzin amb la mediació.