Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat (PsTyS)

Publicat el 6 de Febrer de 2018

Al web del Consell General de la Psicologia trobareu la informació necessària per presentar la Sollicitud d'Incorporació a la Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat (PsTyS), com a Membre Ordinari.

Conforme estableix el Reglament de Règim Intern, la sollicitud d'Incorporació que va dirigida al coordinador de la Divisió, haurà de tramitar-se sempre a través del Collegi corresponent.

Els requisits establerts en el Reglament Intern de la Divisió de PsTyS, són:

1.Estar collegiat/da.

2.Quota d'Inscripció (no és preceptiu, fins a la consolidació del funcionament de la Divisió, abonar cap quota d'inscripció).

3.No estar sotmès/a a sanció que comporti apartament de la vida professional en algun dels Collegis.

4.Pertànyer a la Secció professional d'idèntic àmbit científico-professional del Collegi de Psicòlegs al qual es pertanyi, si s'hagués creat aquesta Secció.

5.Emplenar la fitxa de sollicitud corresponent, dirigida al coordinador/a de la Divisió a través del vostre Collegi Professional.

Serà el Collegi de pertinença qui autoritzi o no la sollicitud.

Per a més informació:

https://www.cop.es/index.php?page=PSTYS-Informacion

Conforme s'indica en el Reglament Marc de les Divisions Professionals, Article 3, apartat 1, un/una collegiat/da se pot inscriure a un màxim de tres Divisions.