Declaració Institucional sobre la Psicologia Coaching del Consell General de la Psicologia d'Espanya

Publicat el 11 de Juny de 2019

En el present document s'advoca per l'exercici de la Psicologia Coaching com una intervenció que els/les professionals de la Psicologia realitzen per a potenciar el desenvolupament i benestar d'individus i equips que estan bé i volen millorar en la seva vida, professió o treball.

Per tant, ha de considerar-se el coaching com un mètode per a aconseguir resultats, basat en l'acompanyament professional d'un/a Psicòleg/oga coach. Genera consciència, aprenentatge i acció diferents, orientats a aconseguir un objectiu determinat. Facilita que una persona treballi sobre la forma en què es relaciona amb si mateixa per a abordar l'objectiu i, per tant, treballa amb els seus propis paradigmes. Això suposa identificar la seva forma de pensar, les seves creences, el seu llenguatge, els seus valors, les seves emocions, les seves prioritats, les seves opcions, les seves conductes, etc., respecte a l'objectiu i la seva experiència amb ell, que són àrees de treball pròpies de la Psicologia.

Actualment, el terme de coaching està sent utilitzat per a una gran diversitat d'activitats com són: consell, assessorament, formació, desenvolupament personal, accions de caràcter motivacional, xerrades, i plantejaments filosòfics i existencials, entre d’altres. Lamentablement també és constatable que amb freqüència es difon com a l'abast de qualsevol que rebi una formació “específica”, independentment de la seva formació acadèmica i experiència prèvia.

A més, s'ha popularitzat l'argument erroni que “el coaching no és Psicologia”, intentant amb això dotar a aquella activitat d'un valor intrínsec propi (alguns ho diuen “disciplina”, “professió”, etc.) i tracten de diferenciar-ho del que anomenen Psicologia, a la qual identifiquen només amb les pràctiques clíniques i/o sanitàries.

No obstant això, en coaching es treballa amb i en processos psicològics, tals com la percepció, l'atenció, el raonament, la memòria, l'aprenentatge, la voluntat, la motivació, la conducta, l'autoconeixement, l'orientació a l'assoliment, etc.; en definitiva, amb la persona íntegrament. Per això, per als/a les professionals de la Psicologia, és, clarament, una de les seves àrees de treball natural, pròpia del seu coneixement.

Són nombroses les raons que avalen l'interès dels/de les professionals de la Psicologia pel coaching, que indiquen la necessitat de traslladar a la societat, en general, i als possibles clients/es de coaching, en particular, que quan es tracta de processos psicològics i conductuals, els/les professionals de la Psicologia col·legiats/des són els adequats/des per a la seva realització, ja que reuneixen, a més dels seus coneixements tècnics de caràcter científic, les competències desenvolupades en l'acompanyament de persones i el rigor deontològic que garanteix la bona praxi.

En conseqüència, sembla que cada vegada són més els psicòlegs/ogues col·legiats/des, que des de totes les àrees d'intervenció, estan utilitzant el coaching com un dels serveis professionals del seu portafoli.

El psicòleg/oga que ha complementat el seu bagatge acadèmic en Psicologia amb una formació específica en coaching, i que rep supervisió en la seva pràctica professional, aporta un valor diferencial i específic per al client/a en els següents aspectes:

1. La seva formació universitària de Psicologia, entorn de la persona, la seva comprensió d'aquesta i les lleis que l'afecten en els processos de construcció de la identitat, personalitat, aprenentatge, percepció, atenció, pensament, motivació, acció, interacció sistèmica, culturalització, integració psicosomàtica, etc., és a dir, en tots aquells aspectes que la constitueixen com a persona, li permet una comprensió més eficient de la situació del client/a.

2. Pot valorar i identificar la idoneïtat i viabilitat del mètode per al client/a amb criteris reconeguts científicament.

3. A causa de la seva formació en Psicologia pot utilitzar i integrar diferents models psicològics per a intervenir, segons les necessitats del seu client/a, d'una forma més eficaç i eficient, perquè aconsegueixi els seus objectius.

4. Està entrenat/da en la identificació de patrons de pensament, emocionals i corporals; en la detecció d'incidents crítics i en la utilització de palanques de canvi més variades i eficients, la qual cosa facilita uns resultats més duradors i profunds.

5. La seva capacitat tècnica li permet treballar, segons les necessitats del client/a, en qualsevol dels nivells d'aprenentatge, i aconseguir el màxim resultat, arribant fins a l'enfortiment de la identitat, a causa de l'experiència d'assoliment personal.

Els Col·legis Oficials de Psicologia (COP) s'han vengut configurant com els grans precursors i potenciadors del posicionament i reconeixement dels/de les professionals de la Psicologia que utilitzen aquesta metodologia.

A més, tenen una missió molt important, segons una recent sentència del Tribunal Constitucional (Sala Segona, Sentència 82/2018, de 16 de Juliol del 2018): “S'ha de recordar que, en l'àmbit sanitari, el control de la pràctica professional, de la formació contínua, la competència professional, la certificació i recertificació de les competències professionals i la resta de les obligacions deontològiques dels prestadors, és una funció pròpia i intransferible dels col·legis professionals”.

En aquest sentit, han vengut formant i, en alguns casos, acreditant amb les denominacions: “Psicòleg Expert en Coaching”, PsEC® del COP Madrid; “Psicòleg Expert en Coaching”, del COP Andalusia Oriental; “Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia Coaching” del COP Catalunya; “Psicòleg Especialista en Coaching” PAC® del COP Comunitat Valenciana; “Psicòleg Coach Acreditat”, PCA del COP de la Regió de Múrcia, a aquells col·legiats que compten amb la formació específica en coaching i demostren la pràctica professional necessària.

Per tot això, el Consell General de la Psicologia d'Espanya vol manifestar que:

1. En el treball amb processos psicològics, són els/les professionals de la Psicologia els/les que ofereixen les garanties de formació i competència tècnica requerida.

2. Els processos implicats en l'activitat i finalitat del coaching són de naturalesa psicològica i conductual.

3. Les pràctiques realitzades per professionals no qualificats/des en Psicologia, poden ocasionar danys importants en la salut de les persones.

4. Les acreditacions professionals de Psicòleg/oga Expert/a en Coaching i els seus semblants, són un indicador del valor diferencial i específic de la competència professional dels seus titulars.

Amb aquesta declaració, el Consell i els COP pretenen identificar, diferenciar i recolzar un exercici metodològic del coaching realitzat per Psicòlegs/ogues acreditats/des, així com promoure el seu prestigi davant els clients/es (persones i organitzacions) i la societat en general.

Març 2019.

Aprovat en Junta de Govern de 27 d'abril de 2019.