Convocatòria per seleccionar 130 experts avaluadors de formació continuada

Publicat el 14 de Maig de 2019

L’article 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma, en el marc de la legislació bàsica, la competència per al desplegament legislatiu i l’execució en matèria de formació sanitària especialitzada.

D’acord amb aquesta competència, l’article 32 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, relatiu a les actuacions de formació, estableix que la millora de la formació tècnica i científica en l’àmbit sanitari exigeix dels òrgans competents garantir la formació continuada dels professionals i del personal que presta serveis en el sector de la salut, que ha d’avaluar i acreditar la conselleria competent en matèria sanitària.

L’article 16 del Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven (en endavant CFCIB), defineix la figura de l’expert avaluador dins del procediment d’acreditació de la formació continuada i n’estableix les funcions.

Així mateix, l’article 17 del Decret 29/2018 regula el sistema de selecció dels experts avaluadors i la creació del comitè d’avaluació que han de formar part del procediment d’acreditació de les activitats de formació continuada de la CFCIB.

La designació correspon a la Comissió Permanent, a proposta del Comitè d’Avaluació. Aquest procés selectiu s’ha de fer valorant l’experiència en formació i docència, de conformitat amb les bases que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució. La designació dels experts avaluadors queda condicionada al seguiment i a la superació del curs formatiu posterior.

El comitè d’avaluació és l’òrgan que ha d’instruir els procediments de selecció dels experts avaluadors i n’ha de fer la proposta de designació.

Una vegada seleccionats els experts avaluadors, el Servei de Formació Sanitària de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut els ha de formar. La no assistència a l’activitat formativa o la no superació del curs farà que quedi sense efecte la designació.

El termini per presentar les sol·licituds serà de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

Per a més informació podeu consultar: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10974/621080/resolucio-de-la-directora-general-d-acreditacio-do