Convocatòria nacional de Perits 2020. Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Publicat el 15 de Setembre de 2020

El Consell General de la Psicologia informa que, d'acord amb la publicació de la subvenció acordada a favor de el Consell General de la Psicologia per part de Ministeri de Justícia per a la realització d'informes pericials, (BOE 9 d'abril) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4386, a data 3 de setembre de 2020 va quedar tancat el termini d'admissió de sollicituds i amb data de dia 7 de setembre, queda publicat el llistat provisional d'admesos i exclosos en el següent enllaç:

https://www.cop.es/index.php?page=InformesPericiales2020