Convocatòria d'eleccions Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut (PCyS)

Publicat el 25 de Setembre de 2019

De conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut(PCyS), procedeix convocar-ne les eleccions de les o els tres vocals de la Junta Directiva pels membres de la Divisió i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada en el web de la Divisió.

D'acord amb el que s'estableix en la Normativa Electoral, podran ser electors els/les col·legiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Titular a data de 29 de juny de 2019 i estiguin en ple ús dels seus drets col·legials. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través del codi personal que se'ls ha facilitat, a través d'un enllaç en el web, específic per a aquesta finalitat.

Seran elegibles tots/es els/les col·legiats/des que estiguin en ple ús dels seus drets col·legials, duguin adscrits a la Divisió un mínim de dotze mesosi demostrin una experiència professional de 36mesos en qualsevol de les àrees d'activitat de la Psicologia d'idèntic àmbit al de la Divisió i hagin presentat la seva candidatura dins del termini establert en el calendari electoral. En tot cas, hauran d'estar adscrits a la Divisió amb data 29 de juny de 2019 i estar en ple ús dels seus drets col·legials.

No podran exercir el seu vot ni ser triats aquells/es col·legiats/des que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Col·legi de l'Organització Col·legial o estiguin suspesos en l'exercici de la professió per sanció disciplinària ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per tot l'anterior, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de PCyS, en el qual està dipositada la informaciórelativa al procéselectoralque s'anirà actualitzant puntualment.

https://www.cop.es/index.php?page=pcys-convocatoriaelectoral2019

Fins a dia d’avui el nombre total de col·legiats/des inscrits/es com a Membre Ordinari és de 2.751.