Convocatòria del Torn de Perits de l'any 2018

Publicat el 6 de Octubre de 2017

Apreciat/da col·legiat/da:

En gener de l'any 2000 va entrar en vigor la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil en la qual es disposava, en el seu article 340 (“Procediment per a la designació judicial del perit”), paràgraf 1, que: “en el mes de gener de cada any s'interessarà dels distints Col·legis Professionals o, en defecte d'això, d'entitats anàlogues, així com de les acadèmies i institucions culturals i científiques a què es refereix l'apartat segon de l'article anterior, l’enviament d'una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits. La primera designació de cada llista s'efectuarà per sorteig realitzat en presència del secretari judicial, i a partir d'ella s'efectuaran les següents designacions per ordre correlatiu”. Per això, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) iniciarà una nova etapa respecte al funcionament que venia fent-se, fins aleshores, del Torn d'Ofici.

Aquesta nova Llei suposa que cada any el COPIB posarà a disposició de tots els jutjats (Palma, Inca, Manacor, Eivissa i Menorca) una llista de psicòlegs/ogues interessats/des en realitzar informes pericials.

És per això que em pos en contacte amb vós perquè comuniqueu al COPIB si estau interessat/da en formar part de la LLISTA DE PERITS PER A L’ANY 2018, essent els requisits ESTAR COL·LEGIAT/DA i al CORRENT DE LES QUOTES COL·LEGIALS.
b
IMPORTANT: ES RECORDA QUE TOTS ELS COL·LEGIATS/DES QUE JA FORMAVEN PART DEL TORN DE PÈRITS 2017 HAN DE TORNAR A PRESENTAR ELS REQUISITS PERTINENTS.

És necessari recordar que l'actuació com a perit requereix d'una formació contínua, experiència professional i coneixement exhaustiu de la matèria sobre la qual es perita per la qual cosa és funció del Col·legi, a tenor de l'augment considerable de denúncies en la Comissió Deontològica per mala praxi professional en la realització d'informes pericials, RECOMANAR:

- Tenir una formació especifica en l'àrea de la psicologia jurídica. - Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la denúncia per una mala praxi professional.

Finalment, vos informam que el/la col·legiat/da que assumeixi la realització d'un peritatge ha de tenir en compte que, d'acord amb l'estipulat en la Llei, la responsabilitat de l'actuació del perit és d'aquest i no del Col·legi Professional.

Per tant, en virtut de tot això, s'obre un nou termini fins al dia 27 d'octubre per formar part del Torn de Perits 2018 fent arribar a la seu del COPIB el següent document:

- Document de sol·licitud d’inclusió en el llistat del torn de perits 2018 i d’autorització de publicació de dades (s’adjunta model).

TEMPORALITZACIÓ

• Termini de presentació de requisits al COPIB: fins el 27 d'octubre de 2017.

• Valoració de la documentació pel COPIB: del 30 d'octubre al 10 de novembre de 2017.

• Publicació al web del COPIB de la llista provisional d’admesos/es i no admesos/es a la llista de Perits 2018: 15 de novembre de 2017.

• Termini de presentació d’esmenes de deficiències i al·legacions: Del 16 al 20 de novembre de 2017.

• Publicació al web de la llista definitiva de Perits: 22 de desembre de 2017.

• Presentació de la llista definitiva als Jutjats: 2 de gener de 2018.

ANNEX: Document de sol·licitud d’inclusió en el llistat del torn de perits 2018 i d’autorització de publicació de dades.

Qued a la vostra disposició per a qualsevol consulta que vulgueu fer referent a això.

Una salutació,

CORAL MÍNGUEZ ARTIGUES
Vocal de Psicologia Jurídica del COPIB