Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials per a l'any 2019

Publicat el 7 de Maig de 2019

Ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l'àmbit des serveis socials.

https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3704938

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Social

Tel.: 971177200

planificacio@dgplafor.caib.es

El termini per presentar les sol·licituds serà des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, fins el 31 d'octubre de 2019

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

f) Que el període de feina del treball estigui comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2019.

g) Que el treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

h) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

i) No haver estat sancionades, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers anys, per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.