Condicions del Servei de préstec de biblioteca del COPIB per als/les col·legiats/des d'Eivissa, Formentera i Menorca

Publicat el 25 de Gener de 2012

Amb la finalitat de fer extensible el servei de préstec de llibres i revistes del fons bibliogràfic de la biblioteca del COPIB als/les col·legiats/des d'Eivissa, Formentera i Menorca, el COPIB engegarà a partir de l'1 de febrer de 2012 un servei de préstec via postal amb els següents requisits:

 

1.- Els/les col·legiats/des hauran d'estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.

 

2.- La petició de préstec es realitzarà per correu electrònic de l'1 al 7 de cada mes amb un màxim de tres llibres i/o revistes.

 

3. En la sol·licitud s'haurà d'especificar tipus de document (llibre i/o revista), títol, autor, número de revista i editorial. Així mateix, s'haurà d'especificar l’adreça a la qual s'ha d'enviar la comanda.

 

4.- El COPIB remetrà per paquet postal la comanda, tenint el/la col·legiat/da un termini de consulta de 15 dies, transcorregut el qual l’haurà de remetre a la seu del COPIB per contra reembors.

 

5.- La no devolució dels llibres i/o revistes en el termini establert suposarà la pèrdua de l'ús d'aquest servei podent el COPIB adoptar d’altres mesures si així ho consideràs oportú.