Celebrada la xerrada-col·loqui sobre la Llei de Protecció de Dades

Publicat el 13 de Juny de 2017

El passat 30 de maig es va celebrar al COPIB la xerrada-col·loqui: “Compliment de la Llei de protecció de dades per als/a les professionals de la Psicologia i conseqüències professionals de la Llei autonòmica del/de la pacient” amb el ponent Miguel Mir Allende, assessor jurídic de Protecmir.

Es varen tractar aspectes molts important com les obligacions i compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Es varen exposar totes aquelles mides que ha de tenir en compte el professional de la Psicologia en l'àmbit del seu treball: inscripció de fitxers, alta de fitxers i mesures de seguretat, consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades de caràcter personal, deure d’informació i mides de seguretat atenent a la naturalesa de la informació tractada.