Celebració de l'Assemblea Ordinària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears 2011

Publicat el 14 de Abril de 2011

El 28 de març de 2011 va tenir lloc a la seu del COPIB, amb l'assistència de 37 col·legiats/des, l'Assemblea Anual Ordinària. Seguint l'ordre del dia previst en la convocatòria, es va donar lectura per part de la secretària de Junta, Coral Mínguez, de l'Acta de l'Assemblea General Ordinària del passat any 2010 procedint-se a continuació a la seva aprovació per part dels assistents.

Es va acordar (per 29 vots a favor i un en contra) que el document ‘Memòria de les activitats de les Vocalies 2010’ romàs accessible al web del COPIB perquè els col·legiats interessats el poguessin consultar, evitant així la seva lectura per mor de la llarga extensió del mateix. Seguidament, el tresorer de la Junta, Fernando Rivera, va presentar la liquidació dels comptes d’ingressos i despeses de l’any anterior, així com el Balanç de la situació i Compte de Pèrdues i Guanys, procedint-se també a la seva aprovació per la majoria dels assistents (26 a favor i 7 abstencions). També, va presentar el Pressupost d’ingressos i despeses elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici econòmic de l’any en curs, essent aprovat per la majoria (30 a favor i 5 abstencions).

Com a següent punt, es varen ratificar els components de la Comissió Deontològica formada per: Pilar Castro (en qualitat de presidenta); Alfonso Regna (en qualitat de secretari); Juana Siquier, Catalina Coll i Luis Conrado (en qualitat de vocals); i proposant a Maria Alfaro (vocal de Junta) com a enllaç entre la Comissió Deontològica i la Junta de Govern del COPIB. Es va sotmetre a votació resultant 27 vots a favor, 2 vots en contra i 7 abstencions.

A continuació, es va procedir a la ratificació dels membres de la Comissió de Recursos formada per: Gabriel Carrasco (en qualitat de president); Luisa Cáceres (en qualitat de secretària); i Joan Escandell, Ferran Bellver i Antoni Ramis (en qualitat de vocals). Es va aprovar per 34 vots a favor i 3 abstencions.

Finalment, es va presentar davant els assistents la ratificació del nomenament del col·legiat Francisco Pérez com a representant del COPIB a Formentera, la finalitat del qual és la de tenir un contacte més directe amb els col·legiats d'aquesta illa. Sotmès a votació, el resultat va ser de 33 vots a favor i 4 abstencions.

Per últim, en el torn de precs i preguntes, es va procedir a contestar a totes aquelles qüestions plantejades pels assistents en relació a l'entitat col·legial, activitats formatives, comissió deontològica, grups de treball i revisió dels estatuts.