Aprovat el Reglament de la “Llei de reconeixement i protecció integral de les víctimes del terrorisme”

Publicat el 25 de Setembre de 2013

El passat 6 de setembre, el Consell de Ministres va aprovar el Reglament que desenvolupa la Llei 29/2011, de 22 de setembre de Reconeixement i Protecció Integral de les Víctimes del Terrorisme. El Reglament, que incorpora al·legacions formulades per diverses associacions de víctimes, conforma -juntament amb la Llei que desenvolupa- un nou sistema normatiu, refonent en un únic cos el règim jurídic dels rescabalaments per danys personals, les indemnitzacions derivades de l'abonament extraordinari de la responsabilitat civil subsidiària per l'Estat, les despeses per danys materials, les ajudes mèdiques, psicològiques, educatives, socials, laborals, així com les distincions honorífiques. Es tracta d'abordar el tractament integral de la víctima (social, política i moral). L'articulat emfatitza el principi d'atenció integral, amb una nova regulació de les ajudes per assistència psicològica, educativa i psicopedagògica:

  • Augmenta de 3.000 a 3.600 euros el topall per cobrir el tractament psicològic tant de les víctimes i amenaçats com de les seves famílies.
  • Atorga ajudes per a l'educació d'entre 300 i 1.500 euros (en funció del nivell d'estudis).
  • Ofereix suport psicopedagògic a les víctimes o fills de les víctimes que siguin alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, en cas de necessitar-ho.

Aquest abordatge integral cobrirà també despeses derivades de tractaments mèdics i promourà tant la reinserció laboral de les víctimes, com la seva inclusió dins del Pla d'Habitatge 2013‐2016. En la mateixa línia que aquesta Llei, el Reglament permetrà sol·licitar en el termini d'un any, indemnitzacions amb caràcter retroactiu. Així, aquelles persones que no varen rebre cap ajuda en el moment de l'atemptat podran fer-ho a partir d'ara. Igualment, es podrà sol·licitar la diferència entre les indemnitzacions inicialment cobrades per atemptats comesos des de l'1 de gener de 1960 i la quantitat actual establerta per la legislació. Si voleu accedir al text, clicau el següent enllaç: Reglament de la Llei de Reconeixement i Protecció Integral de les Víctimes del Terrorisme.