Reunió de l’Àrea d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes – Ceuta – 16 d’octubre de 2015El passat 16 d’octubre de 2015, es va celebrar a Ceuta la reunió de l’Àrea d’Intervenció de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes, amb l’assistència dels representants de tots els Col·legis Oficials de Psicologia de les diferents comunitats autònomes. Aquesta reunió es va realitzar aprofitant el marc de celebració a la ciutat de Ceuta de les II JORNADES NACIONALS D’INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CONTEXTS D’EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES, els dies 16 i 17 d’octubre, que congregaren a rellevants experts en la matèria procedents de tota la geografia nacional i dirigides a tots els professionals que treballen en l’àmbit de la intervenció en emergències.

En primer lloc, el coordinador de l’Àrea d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes, Javier Torres, va agrair a la degana i coordinadora del GIPC del COP Ceuta, l’organització de les Jornades i l’acollida als representants de l’Àrea d’Intervenció.


En relació a la proposta de col·laboració amb les companyies aèries i de la reunió mantinguda amb la ministra de Transports (a finals del 2014) amb l’objectiu de documentar davant l’Administració l’existència de l’Área d’Intervneció de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes i oferir la possibilitat de col·laborar en plans d’intervenció, el coordinador de l’Àrea, Javier Torres, va informar del document “Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes: propuesta de colaboración con las Compañías Aéreas, Marítimas; ferroviarias y Terrestres”, aprovat pel Consell General de COPs. Aquest document servirà de marc global d’Intervenció en Emergències per a la signatura de futurs convenis de col·laboració amb companyies marítimes, terrestres, navals, ferroviàries i àrees (encara que, en principi, les companyies aèries ja tenen plans d’emergència). Es proposa elaborar un llistat de companyies navilieres i terrestres per fer-los arribar des del Consell General de COPs el referit document.

Seguidament, es va obrir un debat sobre el concepte que normalment apareix per definir l’àmbit d’intervenció psicològica: “atenció psicosocial”. Actualment la intervenció que fa el psicòleg/oga en emergències és específicament sanitària, ens hauríem de referir sempre a “atenció psicològica”.

Es varen plantejar una sèrie de propostes per a treballar des del Consell General de COPs:

  1. Delimitar més la intervenció psicològica perquè quedi més separada del que és la intervenció social. Ha de quedar molt clar que la intervenció psicològica és exercida exclusivament pels professionals de la Psicologia.
  2. S’ha d’assumir i actuar com una organització corporativa tant a nivell jurídic, d’intervenció, de formació, de comunicació... amb les Institucions, i defensar la intervenció exclusivament psicològica i realitzada per psicòlegs/ogues.
  3. Plantejar que no se signi cap conveni entre els COPs o les institucions on aparegui reflectida “psicosocial”. En tot cas, que es defineixi i es diferenciï com “psicològica i social”.
  4. Elaborar un document que delimiti la terminologia adequada per acotar temes: “acompanyament emocional”, “acompanyament psicològic”, “primers auxilis”...

Seguidament, el coordinador Javier Torres, informa de l’acord de col·laboració que s’està treballant amb la Unitat Militar d’Emergències (UME) amb la finalitat de signar un conveni que facilitarà la realització d’activitats formatives conjuntes, assistència a simulacres, assessorament en temes d’emergències... a signar previsiblement l’any 2016.

I, en darrer lloc, després de comentar els projectes de treball, activitats i experiències dels distints GIPEC, el coordinador informa de la possibilitat de realitzar les III Jornades Nacionals d’Intervenció en Emergències i Catàstrofes a l’any 2016, organitzades pel Consell General de COPs conjuntament amb algun COP que presenti la pertinent sol·licitud, aprofitant per realitzar la pertinent reunió de l’Àrea d’Intervenció.