Reunió de l’Àrea de Psicologia de la Intervenció Social

El passat 6 d’abril de 2013 es va celebrar a Madrid la REUNIÓ DE L’ÀREA DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, a la seu del Consell General de COPS.

La coordinadora de l’Àrea va informar sobre:

·         EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA DIVISIÓ DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL. S’informa que el Consell General va decidir aprovar les sigles PISoc

-          Es va presentar la PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIVISIÓ:

. Comunicació a les secretaries dels COP territorials.

. Al web del Consell General de la Psicologia està dipositada la informació necessària per a presentar la sol·licitud d’incorporació a la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social (PISoc), com a membre ordinari.

. Importància que els COP dipositin aquesta informació als seus webs.

. Difusió i motivació als col·legiats/des per e-mail del procés d‘inscripció a la Divisió.

Els documents s’enviaran a les secretaries del COP (sol·licituds-secretaria COP amb Vist i plau-Coordinador Àrea-Divisió). En un principi, la inscripció serà gratuïta i cada col·legiat/da podrà estar en dues divisions com a màxim.

-          En quant a la participació dels professionals incorporats com a membres ordinaris a la divisió, des del web del Consell General de COPS s’intentarà crear un accés amb clau per penjar documentació útil i les aportacions dels membres.

 

·         Es va continuar amb la revisió dels documents “Rols i funcions dels Psicòleg/oga Social” i “Criteris per a l’acreditació del/de la Psicòleg/oga de la Intervenció Social”.

·         Es va tractar el tema de les conseqüències legals, socials i político-econòmiques que s’esdevenen de la “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”, acordant-se que la coordinadora proposarà a la Junta de Govern del Consell General de COPIS l’adopció d’accions i decisions al respecte.

 

El COPIB va difondre a tots els col·legiats/des la informació relativa a l'OBERTURA DEL TERMINI DE INSCRIPCIÓ A LA DIVISIÓ DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, en data 9 d'abril, així com un resum de les seves funcions, àmbit d'actuació, estructura i incorporació dels membres.