Documentació per col•legiar-se

Requisits Imprescindibles per col·legiarse

1. Titol original i fotocòpia de ser llicenciat en Psicologia (per les dues cares).

2. En cas de no estar en possessió del títol, s'haurà de presentar els resguards d'haver-ho sol·licitat, juntament amb una fotocòpia.

3. Document Nacional d'Identitat.

4. Una fotografia mida carnet.

5. En cas de pertànyer a l'última promoció (llicenciats en la convocatòries de juny, juliol o setembre del 2016 i extraordinària de febrer del 2017), s'haurà de presentar la papereta de l'últim examen aprovat o el certificat acadèmic, juntament amb una fotocòpia.

6. Dades de l'entitat bancària o caixa d'estalvis on voleu que es passin els rebuts semestrals del Col·legi: número de compte, agència i domicili complet.

En el cas que el titular del compte no sigui el sol·licitant, s'haurà d'indicar el nom del titular corresponent i la seva autorización. NOTA IMPORTANT: Aquelles persones que en el moment de col·legiar presentin el resguard d'abonament del títol, disposaran d'un termini de 6 mesos per a la seva presentació, quedant mentrestant, en situació d'Col·legiació Provisional.

Quotes a abonar en el moment de sol·licitar la Col·legiació

Quota d'Inscripció 100,20 €
Quota Inscripció Darrera Promoció 50,10 €
Quota semestral 100,20 €

Als nous col·legiats se'ls cobrarà el semestre en forma proporcional per unitat de mes.

Quota d'Inscripció

La quota d'inscripció per als Llicenciats en última promoció s'aplica conformi s'assenyala en l'apartat 5 de requisits

Quota Mensual

En el moment de sol·licitar la col·legiació s'abonaran les quotes mensuals del període comprès des del mes de col·legiació fins a completar el semestre corresponent. Posteriorment, aquesta Quota es cobrarà semestralment mitjançant rebuts de (100,20 €) (gener i juliol).

TOTES LES COL·LEGIACIONS CAL PAGAR-LES EN METÀL·LIC EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ