Documentació per col·legiar-se

Requisits imprescindibles per col•legiar-se

1. Títol original i fotocòpia de ser llicenciat/graduat en Psicologia (per les dues cares).

2. En cas de no estar en possessió del títol, s'haurà de presentar el certificat substitutori del títol de llicenciat/graduat en Psicologia.

3. Document Nacional d'Identitat.

4. Una fotografia mida carnet.

5. En cas de pertànyer a l'última promoció (llicenciats/graduats en la convocatòries de juny, juliol o setembre del 2020 i extraordinària de febrer del 2021), s'haurà de presentar el certificat substituri del títol que ho justifiqui.

6. Dades de l'entitat bancària o caixa d'estalvis on voleu que es passin els rebuts semestrals del Collegi: número de compte, agència i domicili complet.

En el cas que el titular del compte no sigui el sollicitant, s'haurà d'indicar el nom del titular corresponent i la seva autorització.

NOTA IMPORTANT: Aquelles persones que en el moment de collegiar presentin el certificat substitutori del títol, disposaran d'un termini de 6 mesos per a la seva presentació, quedant mentrestant, en situació de Collegiació Provisional.

Quotes a abonar en el moment de sol·licitar la Col·legiació

Quota d'Inscripció 104,20 €
Quota Inscripció Darrera Promoció 52,10 €
Quota semestral 104,20 €

Als nous col·legiats se'ls cobrarà el semestre en forma proporcional per unitat de mes.

Quotes a abonar en el moment de sol·licitar la Col·legiació.

Als nous collegiats se'ls cobrarà el semestre en forma proporcional per unitat de mes (17,37€mes).

Quota d'Inscripció

La quota d'inscripció per als Llicenciats/graduats en última promoció s'aplica conformi s'assenyala en l'apartat 5 de requisits

Quota Mensual

En el moment de sollicitar la collegiació s'abonaran les quotes mensuals del període comprès des del mes de collegiació fins a completar el semestre corresponent. Posteriorment, aquesta Quota es cobrarà semestralment mitjançant rebuts de (104,20 €) (gener i juliol).

TOTES LES COLLEGIACIONS PODRAN PAGAR-LES EN METÀLLIC EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOLLICITUD D'INCORPORACIÓ O PER TARGETA DE CRÈDIT.